Aandacht voor ouderenhuisvesting opgenomen in Wijkagenda 2018-2022

7 september 2018

Op 12 juli organiseerde de Gebiedscommissie Centrum een bijeenkomst over de plannen voor het centrum voor de komende vier jaren. Op deze goed bezochte bijeenkomst werd door verschillende mensen aandacht gevraagd voor ouderenhuisvesting. Hoewel deze vragen niet hebben geleid tot het opnemen van ouderenhuisvesting als apart punt van de Wijkagenda is er wel het een en ander over het onderwerp wonen/ouderen in de bijgestelde versie van de Wijkagenda opgenomen. Zo staat er op bladzijde 12 dat er gezorgd moet worden voor voldoende betaalbare levensloopbestendige woningen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.

Ook wil de wijkagenda aansluiten bij het akkoord dat de politieke partijen die nu de stad besturen hebben gesloten. In dit akkoord staat dat er een masterplan moet komen voor ouderen waarin aandacht is voor zaken als wonen, eenzaamheid, dementie en veiligheid. Verder komt er een nieuw Langer Thuis-akkoord. Hierin moet ook worden opgenomen dat er voldoende geschikte en nieuwe woonvormen voor ouderen moeten komen. Waarbij er nadrukkelijk ook aandacht moet zijn voor roze ouderen en de diverse culturele achtergronden. Om dit te bereiken willen de partijen samenwerken met instellingen, organisaties en bewoners. Denk aan woningcorporaties, welzijnsorganisaties en natuurlijk
bewonersorganisaties zoals de Aktiegroep Oude Westen. De Aktiegroep wil haar kennis over wat er in het Oude Westen speelt op het gebied van wonen, ouderenhuisvesting inbrengen zoals ze dat al jaren doet. Denk bijvoorbeeld aan het Woonwensenonderzoek en de werkgroep
“We laten ons nog niet kisten”.

Samen met de plannen en kennis van de politieke partijen en organisaties als Woonstad wil de Aktiegroep een plan van aanpak maken. De noodzaak voor zo’n plan is er. Als je weet dat 1 op de 5 Rotterdammers in 2035 ouder dan 65 zal zijn, is het helder dat er snel wat moet gebeuren; want ook in het Oude Westen/ Centrum wonen straks meer ouderen, die klem zitten in hun woning
en afhankelijk zijn van hun netwerk in de buurt.